นโยบายความเป็นส่วนตัว

Wishwork  Solution Co.,Ltd.

บริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการ

1. โปรดอ่านข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการอย่างถี่ถ้วนตามที่ระบุไว้ ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆของบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ในข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆที่กำหนดไว้ใช้กับท่าน นโยบายของบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ตามที่ระบุไว้จะมีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างท่านกับบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในการใช้บริการของท่าน ที่ให้บริการโดยบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด หากท่านไม่ตกลงยินยอมต่อข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณายกเลิกการใช้งาน หรือการใช้แอปพลิเคชัน หรือหยุดการใช้บริการ 

2. บริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด สามารถแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ และการแก้ไขข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้เมื่อถูกประกาศลงบน https://www.wishwork.co/ หรือแอปพลิเคชัน Wishwork Driver  เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทบทวนตรวจสอบข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะทบทวน หรือตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการหรือไม่นั้น จะถือว่าท่านได้ยินยอมและยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆของบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด และถือว่าท่านได้ยินยอมผูกพันต่อการแก้ไขข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวตามกฎหมาย

3. บริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด คือ 

 

4. คำจำกัดความ

4.1 บริษัท คือ บริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด เป็นตัวกลางการสื่อสาร ระหว่างบริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า กับผู้ให้บริการ บริษัทนั้นไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อการกระทำหรือละเลยของผู้ให้บริการ และต่อความรับผิดชอบในข้อกำหนดการให้บริการ

4.2 บริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า คือ ผู้ที่เข้าทำสัญญากับบริษัทในการหาบุคลากรเพื่อมาปฎิบัติงาน ตามความประสงค์ของบริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า

4.3 ผู้ให้บริการหรือพาร์ทเนอร์ คือ บุคคลที่ให้บริการ แต่มิเป็นตัวแทน พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด และผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือละเลยการกระทำของผู้ให้บริการเอง ที่ทำให้เกิดความเสียหายในชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน หรืออย่างอื่น ต่อบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด หรือบริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า หรือสถานที่ปฏิบัติงาน 

4.4 สถานที่ปฏิบัติงาน คือ สถานที่ที่ผู้ให้บริการไปปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.5 ข้อมูลส่วนตัว คือ ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน ต้องเป็นข้อมูลที่มีความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน อาทิเช่นได้แก่ ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน อายุ เพศ ใบขับขี่ สมุดบัญชี อาชีพที่ประกอบปัจจุบัน

4.6 ผู้ใช้บริการ คือ บุคคลที่ใช้บริการแต่ละประเภทของ Wishwork Driver ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

4.7 เอกสารการยืนยันตัวตน  

5. เงื่อนไขข้อจำกัดความรับผิด

5.1 เนื่องจากทางบริษัท ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการบริการ บริษัทจึงไม่รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ หรือเป็นการกระทำโดยเจตนา

5.2 บริษัทเป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Wishwork Driver ซึ่งมีหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้เท่านั้น บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆต่อการให้บริการ โดยบริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า และ/หรือผู้ให้บริการ(แล้วแต่กรณี)เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการบริการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า และ/หรือผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของชื่อเสียง ทรัพย์สิน ข้อเรียกร้อง หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว 

5.3 บริษัทจะรับผิดต่อผู้ใช้ หรือรับผิดใดๆในความสูญเสีย เสียหายใดๆ อันเนื่องมาจาก หรือเป็นผลมาจากการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดร่วมกัน หรือต่างคนต่างรับผิด ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น โดยผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการของผู้ใช้ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ความสูญเสียหรือเสียหายนั้นเกิดจาการที่บริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการให้บริการ การฉ้อโกง หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทเอง

6. บัญชีผู้ใช้

6.1 ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และความลับของบัญชีผู้ใช้ของตนเอง ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาบัญชีของผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ไว้เป็นความลับ และไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้กับผู้อื่น ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีของผู้ใช้ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะทราบหรือไม่ดังกล่าวในการใช้บัญชีของผู้ใช้

6.2 บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้

6.3 บริษัทสามารถที่จะระงับชั่วคราว หรือถาวร และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในเวลาใดก็ได้ ทั้งการฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการให้บริการนี้ หรือข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะทราบหรือไม่

7. นโยบายความเป็นส่วน

7.1 บริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอันดับแรก

7.2 บริษัทสัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของบริษัท

7.3 บริษัทจะให้ความระมัดระวังและความใส่ใจเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลใดๆของผู้ใช้

8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักการเกี่ยวกับการให้บริการ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศลงบน https://www.wishwork.co/ หรือแอปพลิเคชัน Wishwork Driver ผู้ใช้มีหน้าที่จะต้องคอยตรวจสอบในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หลักการเกี่ยวกับการให้บริการ ผู้ใช้จะต้องอ่านและยอมรับในการแก้ไข โดยการแจ้งเตือนกรแก้ไขการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด เงื่อนไข หลักการเกี่ยวกับการให้บริการอาจเป็นการแจ้งเตือนผ่านกล่องแสดงข้อความที่ปรากฏขึ้น โดยหลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ฉันยอมรับ” ถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข หลักการเกี่ยวกับการใช้บริการ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการแก้ไขแล้ว 

9. การรักษาความลับ

9.1 ท่านจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Wishwork Driver, การบริการ,ผลิตภัณฑ์, กิจกรรมทางธุรกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับของ Wishwork Driver ที่ได้เปิดเผยให้แก่ท่านในนามของ Wishwork Driver (ไม่ว่าจะเป็นการบอกปากเปล่า หรือมีลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังข้อตกลงฉบับนี้) หรือที่คุณได้มาจาก Wishwork Driver หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือที่ได้มีขึ้นในระหว่างข้อตกลงฉบับนี้ ท่านจะต้องแน่ใจว่าท่านจะใช้ข้อมูลลับดังกล่าวในการใช้งานบริการและจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Wishwork Driver ก่อน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามหรือนำไปใช้ในเหตุอื่นๆ

9.2 ข้อผูกมัดในการรักษาความลับดังกล่าว จะไม่ใช้ในส่วนที่ท่านสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า ข้อมูลดังกล่าว ได้อยู่กับท่านในเวลาที่ท่านสมควรได้รับแล้ว เป็นหรือจะได้เป็นข้อมูลสาธารณะโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดหรือจากความละเลยของท่าน ได้รับจากบุคคลที่สาม ที่มีสิทธิในการเปิดเผย หรือจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

10. นโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัว

10.1 Wishwork Driver ได้รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wishwork Driver นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wishwork Driver นั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของ Wishwork Driver และข้อตกลงภายในนโยบายจะใช้อ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

10.2 ท่านยินยอมอนุญาตให้ Wishwork Driver เก็บรวบรวม, ใช้, จัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wishwork Driver 

10.3 ท่านรับรู้ว่า Wishwork Driver อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต่อท่านในระหว่างการใช้บริการ Wishwork Driver ท่านจะต้องแสดงและให้การันตีว่าท่านจะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในเป้าหมายที่ Wishwork Driver ได้เปิดเผยให้แก่ท่านเท่านั้น และไม่นำไปใช้ในเป้าหมายหรือเหตุอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

11. ความสัมพันธ์

11.1 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดนี้ที่จะถูกตีความได้ว่าเป็นการสร้างตัวแทน, หุ้นส่วน หรือองค์กรร่วมในรูปแบบอื่นๆ กับ Wishwork Driver

12.การเป็นโมฆะ

12.1 หากเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทางกฎหมาย, การมีผลบังคับใช้ และความสามารถบังคับใช้ได้ ของเงื่อนไขอื่นๆ จะต้องไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง 

13. การร้องเรียน

13.1 การร้องเรียนใดๆก็ตามระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ ถูกนำขึ้นให้ทราบทั้งสองฝ่าย 

14. กฎหมายที่บังคับใช้ การระงับข้อพิพาท 

14.1 ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักการการบังคับใช้ อยู่บนพื้นฐานกฎหมายไทย ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายไทย

14.2 หากเกิดปัญหาคดีข้อพิพาทของบริษัท ให้ใช้การระงับข้อพิพาทโดยใช้อนุญาโตตุลาการ ในการตัดสินข้อพิพาท

15. ข้อห้าม

15.1 ท่านจะต้องไม่

15.1.1 แก้ไขหรือลอกแบบงานที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ ของ Wishwork Driver

15.1.2 “ลอกแบบมิลเลอร์” ต่อแอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ บนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ, หรือบนอินเตอร์เน็ตไร้สายหรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

15.1.3 ยกเว้นข้อจำกัดที่ถูกห้ามโดยทางกฎหมาย, แยกส่วน, แปลย้อนกลับ, วิศวกรรมผันกลับ, ถอดรหัสหรือกระทำการลอกแบบและเขียนโค้ด หรือดึงซอฟต์แวร์ออกมาจากแอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่มีอยู่บนหรือผ่านแอปพลิเคชัน

15.1.4 โพสต์, จำหน่ายหรือสร้างใหม่ ไม่ว่าทางใดก็ตามกับ สิ่งที่มีลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่มีเจ้าของ โดยไม่มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้า

15.1.5 ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ: 

1. ส่งสแปมหรือข้อความที่ลอกเลียนแบบหรือที่ไม่พึงประสงค์ 

2. ส่งหรือจัดเก็บสิ่งที่มีการละเมิด, อนาจาร, ข่มขู่, สบประมาทหรือผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่ไม่สมควรต่อเด็กหรือสิ่งที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

3. ส่งสิ่งที่มีการแนบซอฟต์แวร์ไวรัส, เวิร์ม, โทรจันหรือโค้ดคอมพิวเตอร์,ไฟล์, สคริปต์, เอเจ้นท์หรือโปรแกรมที่สามารถสร้างความเสียหายได้ 

4. แทรกแซงหรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานหรือความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและข้อมูลที่อยู่ในนั้น5. พยายามที่จะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน, ซอฟต์แวร์, ระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. ปลอมแปลงเป็นบุคคลใดหรือสิ่งใดก็ตามเพื่อบิดเบือนการติดต่อของคุณกับบุคคลหรือสิ่งอื่นหรือ

7. มีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทำให้ไม่น่าไว้วางใจ 

16. ทั่วไป

16.1 ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย Wishwork Driver ถือสิทธิในทุกเวลา ดังต่อไปนี้

16.1.1 เปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขของ Wishwork Driver (รวมถึงเพิ่มหรือลบข้อตกลง)

16.1.2 ยกเลิกหรือแก้ไข Programme

17. การประเมิน

17.1 ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการอาจได้รับอนุญาตให้ประเมินกันและกันในส่วนของการให้บริการ 

17.2 ผลการประเมินจะถูกบันทึกลงระบบของ Wishwork Driver โดยอัตโนมัติและ Wishwork Driver จะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด Wishwork Driver อาจจะกระทำการตามเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการ ระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่บอกล่วงหน้า หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆแก่ท่าน หากการประเมินของท่านอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ Wishwork Driver กำหนด 

18. ทรัพย์สินทางปัญญา

18.1 Wishwork Driver  และผู้ได้รับอนุญาตจะถือความเป็นเจ้าของในสิทธิ, กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันพ่วงด้วย, การให้บริการและคำแนะนำอื่นๆ, ไอเดีย, คำร้องขอให้ปรับปรุง, ข้อเสนอแนะ,ข้อแนะนำหรือข้อมูลอื่นๆที่ให้โดยท่านหรือกลุ่มใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ข้อตกลงการใช้งานนั้นจะไม่มีการระบุข้อตกลงการขายและจะไม่ถ่ายทอดสิทธิในความเป็นเจ้าของใดๆในการบริการหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการไปสู่ท่านซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าของโดย Wishwork Driver และ/หรือผู้ได้รับอนุญาต ชื่อของ Wishwork Driver, สัญลักษณ์, บริการ, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน และสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามและชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชัน คือเครื่องหมายการค้าของ Wishwork Driver หรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในความหมายของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจะหมายถึง ส่วนประกอบ, กระบวนการทำ, ลักษณะดีไซน์ รวมกันทั้งหมด

19. ภาษี

19.1 ท่านยินยอมว่าข้อตกลงฉบับนี้ อยู่ภายใต้การเก็บภาษี, อากรขาเข้า, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าอื่นๆตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีการตั้งให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายได้ระบุไว้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและ/หรือปกป้อง Wishwork Driver ในการอ้างสิทธิหรือตรวจสอบเครดิตภาษีใดๆ, ในการแย้ง, การหักลด หรือการคืนเงินในส่วนของภาษาที่ถูกจ่ายไปหรือที่จ่ายได้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

19.2. หากท่านคือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีอากรต่างๆในส่วนที่ท่านต้องจ่ายภายใต้หรือในความสัมพันธ์กับข้อตกลงฉบับนี้

20. ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม

20.1 ในช่วงการบริการ ท่านอาจได้ร่วมติดต่อหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลที่สามที่แสดงหรือมอบสินค้าและ/หรือบริการผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน การติดต่อหรือการตกลงนั้นจะเก็บการติดต่อระหว่างท่านและบุคคลที่สามเท่านั้นโดย Wishwork Driver และผู้ที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดในการติดต่อหรือในการตกลงนั้นๆ ไม่ว่า Wishwork Driver หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องรับรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตที่ผูกกันกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน และจะไม่มีเหตุใดที่ Wishwork Driver และผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, บริการหรืออื่นๆที่มีบนเว็บไซต์หรือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม บางผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้านขนส่ง, สินค้าและ/หรือบริการอาจะร้องขอข้อตกลงกันคุณ เพื่อเพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wishwork Driver ก่อนการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่ง Wishwork Driver ไม่ได้มีส่วนร่วมและไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบสิ่งใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้อตกลงของท่านและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ท่านรับรู้ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมหรือสร้างข้อแตกต่างในข้อตกลงและเงื่อนไขและในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wishwork Driver ดังกล่าว อาจถูกใช้ในการใช้งานบริการจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Wishwork Driver ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับเราเพื่อนำไปมอบให้กับ บุคคลที่สาม หรือเพื่อให้บุคลที่สามเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

20.2 ท่านได้ยินยอมและอนุญาต Wishwork Driver ที่จะรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือการใช้งานบริการของท่านและข้อมูลส่วนตัวทั่วไป ตามส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือรายงาน,การวิเคราะห์ที่คล้ายๆกัน ท่านยินยอมว่า จะเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะกระทำการใดๆหรือติดต่อโดยระมัดระวังกับบุคคลที่สามที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านการบริการและ/หรือการโฆษณาหรือการตลาดซึ่งจัดหาโดยบุคคลที่สามผ่านการบริการ

21. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

21.1 จากการยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยการใช้บริการ ท่านยินยอมว่า ท่านจะคุ้มครองและปกป้อง Wishwork Driver, ผู้ที่ได้รับอนุญาต และผู้เกี่ยวข้องต่างๆเช่น เจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ, สมาชิก, หนักงาน, ทนายความและตัวแทนให้พ้นจากการอ้างสิทธิ์, ค่าธรรมเนียม, ความเสียหาย, ความสูญเสีย, ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่างๆ(เช่นค่าทนายและค่าดำเนินการต่างๆ)ที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับ

1.การใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันของท่านในการติดต่อกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือผู้ใช้งาน(ในกรณีต่างๆ), พ่อค้าบุคคลที่สาม, คู่ค้า, ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์หรือ 

2. ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข, ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้ หรือ

3. การละเมิดสิทธิของท่านต่อบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ใช้งานที่จับคู่ผ่านการบริการ หรือ

4. การใช้งานบริการ, แพลตฟอร์ม, ซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันอย่างผิดประเภทของท่าน

5. หากมีความเป็นเจ้าของ, การใช้งานหรือการทำงานบนยานพาหนะใดๆของท่าน ซึ่งรวมถึงการส่งมอบทางเลือกไปยังผู้ใช้งานผ่านการบริการ

21.2 โดยการตกลงข้อตกลงการใช้บริการระหว่างการใช้บริการ ท่านตกลงว่าจะปกป้องและป้องกัน Wishwork Driver ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิของ Wishwork Driver และบุคคลในเครือของคู่สัญญา เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิก พนักงาน ทนายความ และตัวแทน ให้พ้นจากข้อเรียกร้อง การชดใช้ ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ) ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับ 

1. การใช้บริการของท่าน แพล็ตฟอร์ม ซอฟท์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) ร้านค้าบุคคลที่สาม ผู้รับเหมา พาร์ทเนอร์ ผู้ทำการโฆษณา และ/หรือ ผู้สนับสนุน หรือ

2. ท่านทำการละเมิดหรือผิดข้อตกลงใดๆ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะได้อ้างถึงหรือไม่ หรือ 

3. การละเมิดสิทธิอย่างใดของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการ ได้จัดให้ในการบริการ หรือ 

4. ท่านได้ใช้หรือใช้โดยทางที่ผิดซึ่งบริการ แพล็ตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน และ 

5. กรณีที่ปรับใช้ได้ ความเปิดเจ้าของของท่าน การใช้ หรือการทำงานของยานพาหนะ  ซึ่งรวมถึงการหาทางออกเพื่อการบริการที่เหมาะสมและปรับใช้ได้  

22. ความล่าช้าของอินเตอร์เนต

22.1 การบริการ, แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์อาจจะเกิดข้อจำกัด, ความล่าช้า, และปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในการใช้อินเตอร์เนตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยท่านหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกิดความผิดพลาด, ไม่สามารถเชื่อมต่อได้, ออกจากระยะ, ปิดเครื่องหรือไม่สามารถทำงานต่อได้ Wishwork Driver จะไม่ถือความรับผิดชอบในความล่าช้า, ความผิดพลาดในการขนส่ง, ความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดจากปัญหาเหล่านี้

23. เงื่อนไขการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน

23.1 เงื่อนไขการชำระค่าบริการอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริการแต่ละประเภท และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

24. ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ

24.1 การใช้บริการ ท่านยอมรับข้อผูกมัดว่า

24.1.1 ท่านมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

24.1.2 ข้อมูลที่ท่านมอบให้กับทางบริษัทวิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด เป็นข้อมูลตามจริงและถูกต้อง

24.1.3 ท่านจะต้องมอบหลักฐานในการยืนยันตัวตน ใบอนุญาต หรือเอกสารอื่นๆ ที่ทางบริษัทร้องขอให้ส่งมอบให้อย่างสมเหตุสมผล และเอกสารต่างๆดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลตามความเป็นจริงและถูกต้อง

24.1.4 ท่านจะต้องเก็บบัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลยืนยันตัวตนของคุณไว้เป็นความลับ

24.1.5 ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่บัญชีของท่านถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถูกละเมิดบัญชีของท่าน

24.1.6 ท่านจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Wishwork Driver หรือบริการของบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ภายใต้จำกัดของกฎหมาย

24.1.7 ห้ามให้ผู้อื่นใช้บัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง หรือสถานะการใช้งาน หรือส่งต่อบัญชีการใช้งานของท่านให้กับผู้อื่น

24.1.8 ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่บริษัท เพื่อการใช้บริการและการดูแลรับผิดชอบในการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ตลอดเวลา หากข้อมูลของท่านนั้นไม่เป็นความจริง ไม่เป็นปัจจุบันไม่ว่าทางได้ก็ตาม Wishwork Driver จะถือว่าไม่เป็นพันธะผูกพันใดๆทั้งสิ้น และจะระงับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ โดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

24.1.9 ท่านจะต้องยินยอมว่า การใช้บริการของท่านจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Wishwork Driver และสามารถมีการแก้ไขได้

24.1.10 ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากตัวท่านเอง

24.1.11 เนื่องจากบริษัท ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการบริการ บริษัทจึงไม่รับประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆ โดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อก็ตาม

24.1.12 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ล่าช้า การไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือการยกเลิกบริการของผู้ให้บริการ

24.1.13 ท่านจะต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ 1 เครื่องสมารถทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้ 1 บัญชีเท่านั้น

24.1.14 ท่านจะต้องไม่คัดลอกเนื้อหาที่แสดงในแอปพลีเคชันหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาสินค้า เพื่อนำไปเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใดหรือสื่อใดก็ตาม

24.1.15 ท่านจะต้องไม่หาผลประโยชน์ทางการค้าจากแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท รวมถึงห้ามเปลี่ยนแปลง แก้ไขเนื้อหาใดๆของแอปพลิเคชัน หรือคัดลอกหรือทำใหม่ แสดงในที่สาธารณะ จำหน่ายหรือติดต่อทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

24.1.16 ท่านจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันในทางใดๆก็แล้วแต่ทีผิดกกฎหมาย หรือใช้ในทางหลอกลวง

24.1.17 ห้ามคัดลอกหรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาใดๆก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

24.1.18 ท่านจะต้องไม่ขัดวางมุ่งร้ายไม่ว่าทางใดก็ตามต่อบริการ แอปพลีเคชัน/บริษัท/ซอฟต์แวร์

24.1.19 ท่านจะต้องไม่ใช้แอปพลีเคชันไม่ว่าจะเก็บหรือส่งหรือกระทำการอื่นใดที่ผิดกฎหมาย

24.1.20 เมื่อใช้บริการทางเลือก ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆที่ส่งผลทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับท่านและ/หรือการใช้งาน บริการและทางเลือกของท่าน

24.1.21 ท่านยินยอมว่าการใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

24.1.22 ท่านจะต้องให้เบอร์โทศัพท์ที่ใช้กับ Wishwork Driver และการติดต่ออื่นใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือตามปกติ

24.1.23 Wishwork Driver รักษาสิทธิในการระงับธุรกรรมใดๆ หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นอาจเป็นธุรกรรมที่มีการเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม หรือเมื่อท่าน และ/หรือผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ในกรณีดังกว่าว ท่านจะต้องไม่ถือความรับผิดชอบของ Wishwork Driver ในการยึดหน่วง ทำให้ล่าช้า ระงับ ยึด หรือยกเลิกการชำระเงินให้แก่คุณ

24.1.24 ท่านยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในเหตุที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งจะมีการร้องขอให้ช่วยเหลือและสนับสนุน Wishwork Driver ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่

24.1.25 ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการทุกประการ โดยผู้ใช้รับประกันและยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับ Wishwork Driver เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการนั้นเป็นความจริง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

24.1.26 Wishwork Driver ไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ล่าช้า การไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือการยกเลิกบริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อของผู้รับ รายละเอียดการติดต่อ และ/หรือ ที่อยู่ หรือผู้ใช้ไม่ยืนยันข้อมูล หรือผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้

24.2 หากท่านเป็นผู้ให้บริการ ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

24.2.1 ท่านจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และได้รับอนุญาตในการขับขี่ยานพาหนะ ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากท่านมิได้ใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่ยานพาหนะ

24.2.2 ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตามที่กฎหมายบังคับใช้

24.2.3 ท่านจะต้องยินยอมตรวจสารเสพติดที่จัดขึ้นโดยบริษัท ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

24.2.4 ท่านยินยอมที่จะให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานของบริษัทอย่างสมเหตุสมผล

24.2.5 ท่านจะต้องรับผิดต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ของบริษัท หรือบริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า หรือสถานที่ปฏิบัติงาน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของท่านเอง หรือเกิดจากเจตนาของท่านเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นมิได้เกิดจากการกระทำของท่านเอง   

24.2.6 ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการแต่ละประเภท และจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเมื่อมีการละเมิดกฎหมาย

24.2.7 ผู้ให้บริการหรือพาร์ทเนอร์ จะต้องรับการอบรมก่อนมีการปฎิบัติงานจริง ตามประเภทของงาน

24.2.8 ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามสมควร

24.2.9 ท่านจะต้องรับรู้ว่าเมื่อตอบรับกับผู้ใช้บริการ ภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นนั้น เป็นภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบของตัวท่านเอง

24.2.10 ท่านจะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆนอกเหนือจากการให้บริการและวิธีแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

การชำระเงิน

24.2.11 Wishwork Driver สามารถเปลี่ยนแปลงค่าบริการได้ตลอดเวลาตามดุพินิจของบริษัท

24.2.12 Wishwork Driver อาจจัดการการจ่ายเงินให้แก่คุณและคุณจะได้รับในรูปของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กระเป๋าตัง) คุณรับรู้และยินยอมว่าคุณได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมจาก Wishwork Driver ในด้านขั้นตอนและวิธีการใช้งานของ กระเป๋าเงินของผู้ให้บริการและการจัดการ

24.2.13 ท่านรับรู้ว่าจำนวนของค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานที่จ่ายให้แก่ท่านโดยผู้ใช้งานซึ่งรวมกับค่าบริการ ซึ่งท่านเก็บค่าบริการนั้นในนามของ Wishwork Driver

การยกเลิก

24.2.14 ผู้ใช้งานจะต้องพึ่งท่านในการขนส่งหรือมอบทางเลือก ท่านยินยอมว่า ระดับการยกเลิกงานที่สูงและ/หรือหรือบ่อย หรือเพิกเฉยที่จะรับผู้ใช้บริการ จะเป็นประสบการณ์และผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงของ Wishwork Driver

24.2.15 ในระหว่างที่คท่านอาจจะยกเลิกการจอง การยกเลิกจะต้องตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก ที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน Wishwork Driver ถือสิทธิในการแก้ไขเหตุผลในการยอมรับการยกเลิกเป็นครั้งคราว การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่ในฐานของเหตุผลในการยอมรับการยกเลิก หรือการเพิกเฉยการจองคิวจะถูกถือว่า สิทธิในการเข้าถึงบริหารของท่านจะถูกระงับ

กระเป๋าเงินคนขับ

24.2.16 . ท่านเข้าใจและยินยอมว่าจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ จะส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในการริการ และท่านยินยอมและมอบอำนาจให้ Wishwork Driver แลกเปลี่ยนจำนวนเงินไปยังเครดิตโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มจำนวนเครดิตในกระเป๋าเงินของคนขับ เพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานในการใช้บริการ

24.2.17 ท่านรับรู้และเข้าใจว่า Wishwork Driver อาจหัก, ระงับ, ถอนหรือกระทำการใดก็ตามแก่เงินสดหรือเครดิตตามดุลยพินิจในกระเป๋าเงินของคนขับ ถ้ามีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าท่านได้กระทำการใดที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม ซึ่งท่านจะถูกถือว่าได้ละเมิดข้อตกลงหรือถูกพักจากการให้บริการเป็นช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่นั้น จะถูกพิจารณาโดยบริษัท

24.3 หากท่านเป็นผู้ใช้บริการ ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

24.3.1 ท่านจะต้องบรรลุนิตภาวะตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ใช้แอปพลิเคชัน

24.3.2 ท่านจะใช้บริการเพื่อความต้องการของท่านเอง โดยความเป็นส่วนตัวและตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต 

24.3.3 ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าแอปพลีเคชันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการจับคู่ผู้ใช้กับผู้ให้บริการ เพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขของบริกราร

24.3.4 หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการจับคู่อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกคำสั่งได้ ทั้งนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

24.3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ชักจูง หรือโน้มน้าว หรือพยายามชักจูง หรือพยายามโน้มน้าว ธุรกิจประเภทใดๆของบริษัท หรือเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทกับผู้ให้บริการ และ/หรือบริษัทคู่ค้าใดๆ ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยหรือส่งคำสั่งในการบริการไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือผลทางอ้อมมาจากการใช้แอปพลิเคชัน

24.3.6 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

24.3.7 ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้ให้ใช้เท่านั้น

24.3.8 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้แอปพลิเคชันหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ผิดกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง

24.3.9 ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้แอปพลิเคชันหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ อื่นนอกเหนือจากการรับบริการ

24.3.10 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆก็ตามต่อแอปพลิเคชันหรือบริการ หรือขัดขว้างการทำงานของเครือข่ายต่อแอปพลิเคชันหรือบริการ

24.3.11 ผู้ใช้บริการได้อ่านข้อกำหนด เงื่อนไขข้อบังคับของริการแต่ละประเภทแล้ว

24.3.12 ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการทุกประเภท โดยผู้ใช้รับประกันและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการนั้นเป็นความจริงครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยบริษัทไม่มีหน้าที่และความรับผิดใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมในกรณีทีข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

24.3.13 ผู้ใช้บริการมีสิทธิยกเลิกคำสั่งการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวกับการบริการแต่ละประเภท

24.3.14 ท่านจะต้องไม่ติดต่อผู้ให้บริการนอกเหนือจากการติดต่อเพื่อบริการ

การชำระเงิน

24.3.15 ผู้ใช้บริการงานอาจจ่ายตามเงื่อนไขของทางเลือกเมื่อจบการให้บริการ ซึ่งในบางกรณี โดยเงินสดหรือวิธีต่างๆที่ไม่ใช้เงินสดเช่นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต(“บัตร”) การชำระเงินที่มีต่อคุณทั้งหมดสำหรับการบริการ ซึ่งรวมถึงทิป(หากมี)จะถูกส่งให้ท่านในจำนวนตามที่กำหนดไว้

24.3.16 หากท่านเลือกที่จะจ่ายโดยบัตรท่านจะต้องลงทะเบียนบัตรที่สามารถใช้ได้ของท่านตามข้อมูลที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน

24.3.17 ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบและมอบข้อมูลของบัตรเมื่อลงทะเบียนบัตรกับเรา และเมื่อท่านใช้บริการ

24.3.18 ท่านยินยอมว่า Wishwork Driver อาจจะสั่งให้ระงับการชำระอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะไม่ใช่การสั่งชำระเงินโดยตรงต่อบัตรของท่าน ในการตรวจสอบวิธีการชำระเงินจากบัตรของท่าน การสั่งให้ระงับการชำระนั้นกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการป้องกันต่อ การสั่งชำระที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บัตรของคุณ ของคุณที่มีการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

24.3.19 Wishwork Driver อาจจะระงับธุรกรรม หรือปิดการใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานของบัตร ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกินขึ้นในการชำระเงินซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการปฏิเสธหรือการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันทางการเงินหรือสถานที่ที่ Wishwork Driver มีเหตุให้เชื่อว่าบัตรได้ถูกใช้งานที่มีเหตุให้สงสัยว่ามีการการหลอกลวง, ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมที่นั่น

24.3.20 ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบทีจะคลี่คลายข้อพิพาทเกี่ยวกับบัตรของท่านเอง ต่อบริษัทที่ออกบัตรด้วยตัวท่านเอง

การยกเลิก

24.3.21 หากท่านรู้สึกว่าท่านถูกเก็บค่าบริการยกเลิกอย่างไม่ถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อผ่านทาง Wishwork Driver ศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อการสนับสนุนต่อไป Wishwork Driver ถือสิทธิในการคืนเงินแกท่านตามดุลยพินิจ และการคืนเงินนนั้นๆอาจเป็นในรูปของเครดิตแก่บัตรชำระเงินของท่านที่ได้ใช้ในการชำระมาก่อน

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ให้บริการ หรือพาร์ทเนอร์

- ต้องแต่งกายสุภาพ ใส่กางเกงขายาว

- รองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแตะ

- จะต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามสมควร

1. งานตรวจสอบสินค้า เช็คสินค้าและจัดเรียง

- สำหรับผู้ให้บริการ

1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.1.1 ใบเช็คสินค้า * พาร์ทเนอร์จะต้องทำการปริ้นใบสินค้าเอง

1.1.2 กรอกรายละเอียดสินค้า อาทิ วันที่ รหัสสาขา เบอร์ติดต่อ

1.1.3 พาร์ทเนอร์จะต้องถึงที่หมายก่อนเวลาเล็กน้อย

1.1.4 พาร์ทเนอร์ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแอปพลีเคชัน Wishwork Driver อย่างเคร่งครัด

1.1.5 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แอดมินทางบริษัทจะทำงานอนุมัติงานที่ทำ (แอดมินจะอนุมัติงานที่ทำประมาณ 3-5นาที)  เมื่อแอดมินอนุมัติงานเรียบร้อยแล้ว พาร์ทเนอร์จึงจะสามารถรับงานอื่นต่อได้

1.1.6 ห้ามพาร์ทเนอร์รับงานชนเวลาเดียวกันใน 1 วัน 

1.1.7 หากพาร์ทเนอร์เกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหาสามารถติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลา โดยกด call center

1.1.8 พาร์ทเนอร์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญหาย ไม่ว่าในเรื่องชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด ต่อบริษัท บริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า หรือสถานที่ปฏิบัติงาน หรือบุคคลภายนอก

1.2 การยกเลิก

1.2.1 หากพาร์ทเนอร์ต้องการจะยกเลิกงานต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 2 ชั่วโมง เว้นเสียแต่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ที่มิอาจคาดการณ์ได้

1.3 ค่าตอบแทน

1.3.1 พาร์ทเนอร์จะได้รับค่าตอบแทนก็ต่อเมื่อ บริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า อนุมัติงานที่ทำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัทกำหนดให้บริษัทคู่ค้า หรือลูกค้า อนุมันติงานภายใน 1-3 วัน หากบริษัทคู่ค้า หรือลูกค้ามิได้อนุมัติงานตามเวลาที่กำหนด พาร์ทเนอร์สามารถได้ค่าตอบแทนทันที พาร์ทเนอร์สามารถเช็คค่าตอบแทนได้ในกระเป๋าตัง

- สำหรับผู้ใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการจะต้อง เข้าใจยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆของบริษัท วิชเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด 

2. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียน และกรอกข้องมูลส่วนตัวบ้างประการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3. ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดตัวสินค้า สถานที่ที่ให้เช็คสินค้า อย่างชัดเจน

4. ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงานของพาร์ทเนอร์ เมื่อพาร์ทเนอร์ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ภายในระยะเวลา มิเช่นนั้นจะถือว่าพาร์ทเนอร์ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อย หากผู้ใช้บริการตรวจพบว่ามีความบกพร่องต่องานที่ให้พาร์ทเนอร์ปฏิบัติภายหลังจะถือว่าเป็นความผิดของผู้ใช้บริการเองที่ไม่ตรวจสอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด

2. งานส่งของ

- สำหรับผู้ให้บริการ

1. ห้ามรับพัสดุที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกำหนดดังต่อไปนี้

2. ห้ามรับพัสดุที่มีหรือที่เชื่อว่ามีวัตถุดังต่อไปนี้

- วัตถุเน่าเสียได้

- วัตถุอันตราย, ระเบิด, ไวไฟและไม่ปลอดภัย (รวมทั้งแบตเตอรี่สำรอง)

- วัตถุมีค่าและเอกสาร (เช่นเงินสด, หนังสือเดินทาง, หรือเอกสารยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ)

- บัตรเครดิตหรือเดบิต

- วัตถุผิดกฎหมาย

- พืชและสัตว์มีชีวิต

- วัตถุไร้หีบห่อที่เสียหายได้ง่ายระหว่างการขนส่ง

- สินค้าลอกเลียนแบบ

- ทองคำ, หน่วยเงินตราใดๆ, อากรแสตมป์ / สติกเกอร์, หนังสือส่งมอบหรือตราสารเปลี่ยนมือ, โลหะ / หินมีค่า

- อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธรวมทั้งปืนและชิ้นส่วนปืน, ระเบิดและกระสุน

- ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์

- วัตถุลามก

3. สำหรับวัตถุที่แตกหักง่าย หรือวัตถุที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่ง เช่น แก้ว เค้ก ดอกไม้ ฯลฯ จะต้องใช้ความระมักระวังเป็นพิเศษในการขนส่ง 

4. จะมีการบันทึกภาพพัสดุ, ผู้ส่งและผู้รับทั้งที่ต้นทางและปลายทางหรือการกระทำอื่นๆตามที่ Wishwork Driver กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในกรณีที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ให้บริการภายนอกหรือจากบุคคลภายนอกอื่นๆ นอกจากนั้นท่านจะต้องยอมรับและตกลงว่าถ้าไม่สามารถสำเร็จการให้บริการได้ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการโต้แย้งหรือปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆและท่านจะต้องรับผิดชอบตามที่ตกลงไว้โดยผู้ใช้งานบริการ, Wishwork Driver และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

5. จะต้องตกลงให้ความร่วมมือในการสืบสวนอาชญากรรมที่จำเป็นและช่วยเหลือ Wishwork Driver ในการปฏิบัติตามการตรวจสอบภายในองค์กร, ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หรือข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการควบคุมที่มีผลบังคับใช้

6. จะต้องรับความรับผิดชอบและความผิดทั้งหมดสำหรับพัสดุที่สูญหายหรือเสียหายจากการกระทำของท่านเอง, ผู้ใช้งานบริการ, Wishwork Driver หรือบุคคลภายนอกเนื่องด้วยเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ

- สำหรับผู้ใช้งานบริการ

1. จะต้องไม่ส่งพัสดุที่มีวัตถุดังต่อไปนี้

- วัตถุเน่าเสียได้

- วัตถุอันตราย, ระเบิด, ไวไฟและไม่ปลอดภัย (รวมทั้งแบตเตอรี่สำรอง)

- วัตถุมีค่าและเอกสาร (เช่นเงินสด, หนังสือเดินทาง, สูติบัตร)

- บัตรเครดิตหรือเดบิต

- วัตถุผิดกฎหมาย

- พืชและสัตว์มีชีวิต

- วัตถุไร้หีบห่อที่เสียหายได้ง่ายระหว่างการขนส่ง

- สินค้าลอกเลียนแบบ

- ทองคำ, หน่วยเงินตราใดๆ, อากรแสตมป์ / สติกเกอร์, หนังสือส่งมอบหรือตราสารเปลี่ยนมือ, โลหะ / หินมีค่า

- อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธรวมทั้งปืนและชิ้นส่วนปืน, ระเบิดและกระสุน

- ซากหรือชิ้นส่วนมนุษย์

- วัตถุลามก

- วัตถุใดๆที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท)

2. ท่านสามารถตกลงกับผู้ให้บริการภายนอกได้เองว่าไม่จำเป็นต้องให้บริการแบบส่งถึงมือผู้รับ แต่หากเกิดความสูญหายหรือเกิดความเสียหายต่อพัสดุที่ส่ง จะถือว่าท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นเอง ผู้ให้บริการมิจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญหายที่เกิดขึ้น

3. จะต้องยืนยันและรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นตัวแทนเจ้าของพัสดุและจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานด้วยตัวเองหรือในฐานะตัวแทนของเจ้าของพัสดุ

4. จะต้องรับรู้และตกลงว่าในการใช้บริการท่าน (หรือบุคคลที่สามที่เป็นตัวแทนผู้ส่ง) จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรประชาชนแต่จะต้องมีรูปถ่ายติดบัตรแสดงให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกตามคำขอ ถ้าท่านปฏิเสธที่จะแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน

5. จะต้องยืนยันว่ารายละเอียดการขนส่ง (เช่นชื่อผู้รับ, ข้อมูลการติดต่อและสถานที่รับ) ที่กรอกในแอพพลิเคชั่นถูกต้องและครบถ้วน Wishwork Driver ไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่การขนส่งล่าช้าหรือไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากความผิดพลาดของข้อมูลการขนส่งในแอพพลิเคชั่น

6. จะต้องรับรองว่าคุณมีสิทธิ์อย่างถูกต้องจากผู้รับในการให้ข้อมูลของผู้รับ (เช่นชื่อ, ข้อมูลติดต่อและที่อยู่ขนส่ง) แก่ Wishwork Driver และผู้ให้บริการภายนอก (ไม่ว่าการใส่ข้อมูลในแอพพลิเคชั่นหรือทางอื่น)

7. จะต้องยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดของพัสดุถูกต้องและครบถ้วน ก่อนการขนส่งท่านจะต้องแจ้งข้อควรระวังเกี่ยวกับการขนส่งพัสดุแก่ผู้ให้บริการ

8. จะต้องยืนยันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับธรรมชาติ, สภาพ, หีบห่อ, การขนย้าย, การจัดเก็บ, และการขนส่งของพัสดุว่าไม่มีสภาพตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

8.1 มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ใดๆ

8.2 อันตราย

8.3 เสื่อมสภาพง่าย

8.4 ไวไฟ

8.5 มีวัตถุระเบิด

8.6 มีสภาพเป็นกรด

8.7 มีสารกัมมันตรังสี

8.8 ต้องห้ามตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการให้บริการขนส่ง (รวมไปถึงพิธีสารที่ 9); และ/หรือ (i) ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. Wishwork Driver และผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุโดยไม่แจ้งให้ทราบเนื่องด้วยข้อสงสัยว่าพัสดุอาจมีหรือเป็นวัตถุที่ฝ่าฝืนหรือต้องห้ามตามบทบัญญัติข้างต้นและ Wishwork Driver หรือผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธให้บริการขนส่งพัสดุนั้นๆ

10. จะต้องรับรองว่าท่านห่อพัสดุด้วยตัวท่านเองอย่างมิดชิด, แน่นหนา, มีจ่าหน้า, เตรียมพร้อมต่อการดำเนินการ, การแลกเปลี่ยนและการขนส่ง

11. หลังการขนส่งเสร็จสิ้น ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหาย, สูญหาย, ปนเปื้อน, เปื้อนหรือการถูกกักกันของพัสดุไม่ว่าจากท่านหรือผู้รับพัสดุทั้งโดยตรงและทางอ้อม (หรือผู้ใดที่ทำหน้าที่รับใช้, ตัวแทนหรือผู้ทำหน้าที่รับพัสดุในนามของผู้รับ)

12. ท่านยอมรับว่าด้วยเหตุปกติอันเกิดแก่การส่งพัสดุของท่าน ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจเปิดเผยรายละเอียดของผู้รับเมื่อคุณร้องขอ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้นำส่งที่สถานที่นั้น ท่านอาจแจ้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามทางแอปพลิเคชันไป ณ สถานที่ที่ท่านต้องการที่จะให้จัดส่ง ท่านรับทราบและเข้าใจว่าท่านจะรับผิดในการชำระค่าส่งอย่างเต็มจำนวนในกรณีที่มีการปฏิเสธการรับมอบพัสดุ

13. ตามกฏโดยทั่วไป ท่านไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหลังจากที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านยกเลิกการสั่งจองหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ท่านยังคงต้องจ่ายค่าจองการจัดส่งเต็มราคา ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถพบผู้รับได้ภายใน 5 นาทีนับจากเวลาที่ไปถึงจุดหมาย ท่านยังคงต้องจ่ายค่าจองการจัดส่งเต็มราคา Wishwork Driver และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการเพิกเฉยต่อการจองของท่านตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

13.1 เมื่อจุดรับอยู่ภายนอกขอบเขตขนส่งที่แอพพลิเคชั่นเสนอ;

13.2 ไม่สามารถติดต่อท่านทางโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลาที่ต้องยืนยันการจอง

13.3 ไม่สามารถทำการขนส่งได้เนื่องจากขาดข้อมูล, เส้นทางหรือการอนุญาตจากท่านในช่วงเวลาที่ต้องทำการขนส่ง หรือ

13.4 ผู้รับที่กำหนดไว้ในแอพพลิเคชั่นไม่สามารถเข้าถึงหรือติดต่อได้ภายใน 5 นาทีนับจากเวลาที่ผู้ให้บริการภายนอกถึงจุดหมาย

14. ผู้ให้บริการภายนอกมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการหากพัสดุมีเงื่อนไขตามที่กล่าวข้างต้น

14.1 จะต้องตกลงยอมรับความผิดและความรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากตัวท่านเอง, ผู้ให้บริการ Wishwork Driver หรือบุคคลอื่นๆเนื่องจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ

3. งานส่งอาหาร

- สำหรับผู้ใช้งานบริการ

1. แอปพลิเคชันอนุญาตให้ท่านสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นทางเลือกของท่านเมื่อทำการสั่ง อาจจะส่งถึงท่านโดยผู้ให้บริการจัดส่งอาหารภายนอก (“ผู้จัดส่งอาหาร”) หรือสามารถไปรับได้เอง ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดในแอปพลิเคชันหรือที่แจ้งโดยวิธีอื่นโดย Wishwork Driver ไม่ได้เป็นเจ้าของ, ขาย หรือขายต่ออาหารและเครื่องดื่มใดๆ และไม่ได้เป็นผู้บริหารของ กลุ่มพ่อค้าการจัดส่ง, การจัดหา หรือบริการใดๆ ที่จัดทำโดยพวก ท่านยอมรับว่าความพร้อมของทุกๆรายการที่ท่านสั่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้บริการของกลุ่ม พ่อค้า หรือผู้ให้บริการจัดส่ง

2. การสั่งอาหารและการจองทั้งหมดที่ลงไว้ในแอปพลิเคชัน (“Food Order”) จะถือว่าได้รับการยืนยันแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารเมื่อมีการยืนยันแล้ว หากท่านยกเลิกคำสั่งซื้ออาหารหลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วท่านยังคงต้องรับผิดชอบค่าบริการส่งเต็มจำนวน ไม่ว่า Wishwork Driver หรือพาร์ทเนอร์จะได้จัดทำอาหารแล้วหรือไม่  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อท่านเลือกที่จะไปรับอาหารเอง การที่ท่านไม่ไปรับอาหารภายในระยะเวลาที่กำหนดในแอปพลิเคชัน จะถือว่าได้ยกเลิกการสั่งอาหารโดยหรือที่มีการแจ้งโดย Wishwork Driver ทั้ง Wishwork Driver และผู้ให้บริการภายนอกจะไม่ต้องรับผิดชอบในการเก็บอาหารไว้ให้ท่านไปรับหลังจากที่ระยะเวลาดังกล่าวได้หมดไปแล้ว

3. เมื่อท่านได้ทำการสั่งอาหารแล้ว  ผู้ให้บริการจัดส่งอาจทำการโทรหาคุณผ่านโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ เพื่อยืนยันรายละเอียดของคำสั่งซื้อ, การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถให้บริการได้), ราคาที่ต้องชำระ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ และ/หรือเวลาการจัดส่งโดยประมาณ เพื่อป้องกันข้อสงสัย Wishwork Driver จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบ ในข้อตกลงปลีกย่อยระหว่างคุณกับผู้ค้า และ/หรือผู้จัดส่ง

4. Wishwork Driver, ผู้ค้า และ/หรือผู้จัดส่ง สามารถไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้ออาหารของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับโทรศัพท์ในเวลาที่ติดต่อยืนยันการสั่งซื้อ หรือไม่สามารถติดต่อได้ในทางอื่นทางใด, ในกรณีที่พื้นที่จัดส่งอยู่นอกเขตพื้นที่จัดส่งที่ระบุในแอปพลิเคชันหรือรายการสั่งที่ไม่สามารถให้บริการได้

5. ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกแสดงบนแอปพลิเคชันนั้นกำหนดโดยผู้ค้า และมีการระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

6. ราคาของรายการอาหารและเครื่องดื่มตามที่ปรากฏในแอปพลิเคชันอาจมีความผิดพลาดทางเทคนิค, ข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยที่จัดทำโดยผู้ค้าซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ในกรณีดังกล่าว ผู้ค้า สามารถยกเลิกรายการสั่งของท่านได้

7. ผู้ค้า จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ในการรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่ขายให้กับท่าน

8. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่ท่านป้อนในแอปพลิเคชันในส่วนคำสั่งซื้ออาหารนั้นถูกต้องและครบถ้วน Wishwork Driver จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการส่งล่าช้าหรือไม่มีการส่งอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่ง ที่เกิดจากรายละเอียดการจัดส่งที่ผิดพลาดที่ท่านเป็นคนป้อนในแอปพลิเคชัน

9. หลังจากการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบการสูญเสียหรือสูญหาย, เสียหาย, ปนเปื้อน, เสื่อมสภาพ หรือความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงภาชนะบรรจุ) โดยตรงหรือโดยอ้อม จากท่านหรือบุคคลใด ๆ ที่ทำแทนคุณ

- สำหรับผู้ค้า

ท่านต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างนี้ด้วย

1. การสร้างและตรวจสอบกิจกรรมทางการตลาดที่ออกทุนด้วยตัวเอง

ท่านสามารถที่จะสร้างแคมเปญ เข้าร่วมในการโปรโมชั่นหรือทำการสั่งให้มีการโฆษณาในแอปพลิเคชัน  ผ่านเครื่องมือของ Wishwork Driver ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญหรือโปโมชั่น/หรือการโฆษณา (“กิจกรรมทางการตลาด”)  ในการสร้างหรือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  ท่านอาจต้องระบุข้อมูลเช่นประเภทของกิจกรรมทางการตลาด งบประมาณของกิจกรรมทางการตลาดและ/หรือ ระยะเวลาที่เสนอสำหรับกิจกรรมทางการตลาด ประเภทของโปรโมชั่นที่ท่านสามารถเลือกได้อาจแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของ Wishwork Driver และเมื่อมีให้ แนะนำหรือเสนอให้แล้ว ท่านตกลงและยอมรับว่ามีเกิดขึ้นตามแบบ “ที่เป็น”

โดยการสร้างหรือแสดงความยินยอมเป็นประการอื่นในกิจกรรมทางการตลาด  ท่านตกลงเงื่อนไขทั่วไปดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลใดๆที่ยื่นผ่านทางบัญชีของท่านให้กับ Wishwork Driver (ไม่ว่าจะโดยแอปพลิเคชันของ Wishwork Driver หรือโดยประการอื่น) รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัดต่อการยื่นความยินยอมของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดและการยอมรับเงินไขที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าท่านได้ยื่นไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าถูกยื่นในนามของท่านโดยลูกจ้างของท่านหรือบุคคลอื่นๆ ท่านต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะมั่นใจว่าผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะเข้าถึงบัญชีของท่านได้

1.2 ข้อมูลใดๆ ที่ท่านป้อนเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Wishwork Driver ในกรณีที่จำเป็น หรือถูกแจ้งกับทาง Wishwork Driver จะต้องมีความสมบูรณ์, เป็นจริง, ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

1.3 ความตั้งใจของท่านในการสร้างหรือแสดงความยินยอมโดยประการอื่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ผ่านแอปพลิเคชันของ Wishwork Driver จะต้องมีเจตจำนงตามจริง และต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานปลายทาง ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ Wishwork Driver ในกรณีที่ Wishwork Driver ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด

1.4 วิธีที่ Wishwork Driver ใช้เพื่อทำการดำเนินการในกิจกรรมการตลาดให้กับท่านอาจแตกต่างกันไป ตามประเภทกิจกรรมทางการตลาดที่ท่านเลือก ท่านยอมรับว่าคท่านมีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ถูกชี้แจงโดย Wishwork Driver ผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อที่จะเข้าใจกิจกรรมการตลาดแต่ละชนิดจะใช้อย่างไร  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ในการชี้แจงเช่นเดียวกันกับบุคลากรของเราในการสร้างหรือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด โดยการสร้างหรือแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  ท่านยอมรับอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ กับวิธีซึ่งกิจกรรมทางการตลาดจะนำมาใช้

1.5 ท่านจะต้องรับผิดชอบในส่วนการจัดการต่อข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยโดยตรงจากผู้ใช้งาน ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

1.6 ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิก หยุด หรือเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาด (ยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่ลดราคาภายใต้กิจกรรมทางการตลาดนั้นหมดไปแล้วก่อนวันสิ้นสุดของระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งท่านต้องการที่จะยกเลิกกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่แสดงไว้สำหรับกิจกรรมทางการตลาด) ท่านจะต้องแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันหรือทางอื่นโดยทันที ตามกระบวนการที่ Wishwork Driver อาจระบุไว้ ก่อนที่จะเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวท่านยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด และรับผิดชอบในส่วนการจัดการข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

1.7 โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่น การสร้างหรือการแสดงความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด ไม่ได้หมายความว่า Wishwork Driver อนุมัติให้โปรโมชั่น/แคมเปญนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดในการรักษาความลับของข้อมูลที่ส่งให้ Wishwork Driver และเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทางการตลาดนั้นมีการดำเนินการ และจะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

2. การส่งเนื้อหาหรือข้อมูล

Wishwork Driver จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านอัปโหลดในแอปพลิเคชันของ Wishwork Driver หรือจัดหาให้เรา หากสิ่งที่ท่านอัปโหลดในแอปพลิเคชันของ Wishwork Driver หรือจัดหาให้เราถูกครอบคลุมโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงภาพถ่ายหรือวิดีโอทุกประเภท), ท่านจะต้อง 

- ให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่จำกัด, ถ่ายโอนได้, มีสิทธิ์การใช้งานซ้อนได้, มีสิทธิ์การใช้งานได้ทั่วโลก, สามารถใช้งาน, แจกจ่าย, เปลี่ยนแปลง, ดำเนินการ, คัดลอก, แสดงต่อสาธารณะ, แปล และสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาของคุณ และ 

- ยอมรับว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ Wishwork Driver ใช้สิทธิ์ดังกล่าว

โดยผ่านแอปพลิเคชัน Wishwork Driver อาจให้สิทธิ์ท่านในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านส่งถึงเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมนู) หรือเนื้อหาบางอย่างที่ยื่นโดยผู้ใช้เพื่อที่จะทำให้มีการบริการ รวมถึงโดยไม่จำกัด รายละเอียดของการสั่งจากผู้ใช้  ท่านรับทราบว่าเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดแสดงให้แก่ลูกค้าปลายทางผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกดำเนินการโดย Wishwork Driver และต้องยอมรับว่าท่านจะจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยต่างๆจากลูกค้าปลายทาง ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว โดยทาง Wishwork Driver จะไม่รับผิดชอบในส่วนใดๆทั้งสิ้น Wishwork Driver อาจ แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านส่งถึงเรา (ผ่านแอปพลิเคชันหรืออื่นๆ) เป็นครั้งคราวและสงวนสิทธิ์ในการลบหรือขอให้มีการแก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของข้อมูลที่ท่านส่ง ซึ่งเราเห็นว่าจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ และไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ

ในกรณีที่ท่านแก้ไขเนื้อหาที่ยื่นโดยผู้ใช้เช่นการสั่งโดยผู้ใช้ ท่านตกลงด้วยว่าการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว 

(1) ท่านได้รับการยินยอมหรือยอมรับจากผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ และ

(2) Wishwork Driver ไม่เกี่ยวข้องกับและจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการแก้ไขที่ท่านทำ  แม้ว่า Wishwork Driver สงวนสิทธิ์ในการ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ในการดำเนินการแก้ไข (ตามที่กำหนด้านล่าง) ในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นหรือทำการระงับข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการแก้ไขที่ทำขึ้น

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยไม่มีการละเมิดข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อมูลที่ท่านส่งให้ Wishwork Driver เพื่อการลงทะเบียนของท่านในฐานะผู้ขายสินค้าในระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Wishwork Driver อาจเชื่อมโยงกับบัญชีในแอปพลิเคชันหรือในกระบวนการให้บริการในแอปหลิเคชันนี้ ท่านยินยอมที่จะให้มีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของท่านผ่านระบบของ Wishwork Driver การใช้บัญชีและแอปพลิเคชันของท่านอาจถูกตรวจสอบโดย Wishwork Driver หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและบัญชีของท่าน

ท่านตกลงด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆที่ท่านได้รับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการซึ่งท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  และจะถูกลบหรือทำให้มีการปิดบังชื่อเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้เพื่อการดังกล่าวแล้ว  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อท่านได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อการได้รับการยืนล่วงหน้าเพื่อที่จะแก้ไขการสั่ง  ท่านจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อการนั้นเท่านั้นและนำออกไปทันทีที่ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการนั้นแล้ว

4. เนื้อหาของแอปพลิเคชัน

โดยไม่มีการละเมิดข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดการใช้งาน Wishwork Driver อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆ ในแอปพลิเคชันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึง และโดยไม่มีข้อจำกัด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ, คำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ, ราคา, โปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ราคาขนส่งสินค้าและเวลาในการขนส่ง) ในกรณีพิเศษที่ข้อมูลใด ๆ ในแอปพลิเคชันของ Wishwork Driver มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์, ความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการเช่น  แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ที่มีความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดม, เปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูล และ/หรือ, ยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้กับท่าน (ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันนี้หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ในระหว่างการสั่งซื้อของท่านที่ไม่ถูกต้อง หรือหากเราเห็นว่าเหมาะสมที่จะยกเลิกการสั่งของท่าน (“มาตรการแก้ไข”) ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหลังจากส่งคำสั่งซื้อ) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดดังที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการมาตรการแก้ไขอื่นใด ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย วันที่ระบุการอัพเดทหรือวันที่ระบุการรีเฟรชบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง และ Wishwork Driver จะไม่รับผิดชอบ ในทุกกรณี ต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการสูญเสียความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลงหรือการลบเนื้อหาบนแอปพลิเคชัน; และมาตรการแก้ไขใดๆ ที่ถูกใช้

5. วิธีการชำระเงิน

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดใดๆ เป็นอย่างอื่น ในการชำระยอดเงินใด ๆ ที่ท่านต้องจ่ายให้กับ Wishwork Driver หรือบริษัทในเครือ ท่านอนุญาต Wishwork Driver และ บริษัทในเครือหักจำนวนเงินที่ต้องชำระโดยตรงจากจำนวนเงินที่ท่าน ในฐานะผู้ให้บริการ Wishwork Driver ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน 

6. การยกเลิก

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดดังที่กล่าวมาก่อนหน้า ข้อตกลงนี้จะยุติลงเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับเราในฐานะผู้ขายในระบบของเราถูกยกเลิก การยกเลิกดังกล่าวไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากความรับผิดใดๆ ซึ่ง ณ เวลาที่มีการยกเลิกดังกล่าวเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว หรือมีสาเหตุที่มาจากระยะเวลาก่อนที่จะมีการยกเลิกดังกล่าว หรือห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เรียกร้องสิทธิ์และหนทางแก้ไขใดๆ ที่อาจมีได้ จากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง

4. งานซื้อของ

- สำหรับผู้ให้บริการ

1. ผู้ให้บริการมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย) และมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

1.2  ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและบัญชีธนาคาร ที่ปรากฎสถานะการเงินล่าสุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กับ Wishwork Driver 

1.3 ผู้ให้บริการไม่เคยกระทำผิดหรือต้องคำพิพากษา ถูกคุมประพฤติ หรือถูกฟ้องร้องทั้งในคดีอาญา และ/หรือ คดีแพ่ง และไม่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวโทษ รอลงอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่น ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ฆ่าคนตาย)

1.4 ผู้ให้บริการตกลงยินยอมให้ Wishwork Driver ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่ Wishwork Driver กำหนด

1.5 ผู้ให้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่ Wishwork Driver ในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์และเพื่อการดำเนินการตามที่ระบุในข้อกำหนดนี้ รวมถึงการใช้บริการของ Wishwork Driver 

1.6 ผู้ให้บริการจะใช้บริการของ Wishwork Driver เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามวัตถุประสงค์ที่ Wishwork Driver กำหนดเท่านั้น

1.7 ผู้ให้บริการจะต้องใช้แอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver เพื่อวัตถุประสงค์การใช้ส่วนตัวของผู้ให้บริการเท่านั้นตามข้อตกลงกับบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

1.8 ผู้ให้บริการจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของผู้ให้บริการหรือรหัสประจำตัวใดๆ ที่ Wishwork Driver จัดให้ผู้ให้บริการเพื่ออนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าถึงบริการของ Wishwork Driver เป็นความลับ และผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่ Wishwork Driver อาจกำหนด หรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร

1.9 ผู้ให้บริการตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่ Wishwork Driver กำหนดสำหรับบริการและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของผู้ให้บริการถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้บริการใช้แอปพลิเคชั่นหรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver

1.10 ผู้ให้บริการตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันทางการค้าและธุรกิจกับ Wishwork Driver รวมถึงการรับออเดอร์สั่งซื้อสินค้าหรือขายสินค้าในลักษณะเดียวกับที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นหรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้บริการใช้แอปพลิเคชั่นหรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver และจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะตามที่กำหนดในข้อนี้หลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

1.11 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า Wishwork Driver สามารถอ้างอิงข้อมูลของผู้ให้บริการที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ และยอมรับว่าหากข้อมูลเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด Wishwork Driver มีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้ และการใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ให้บริการก็ได้

1.12 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า Wishwork Driver สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องการบอกล่าวผู้ให้บริการล่วงหน้า

1.13 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า หากมีข้อพิพาทใดๆ ตามสัญญา ให้ถือว่าการตัดสินใจของ Wishwork Driver ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

1.14 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่าจะไม่นำข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย การสนทนา ข้อมูลความลับของ Wishwork Driver ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

1.15 ผู้ให้บริการจะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Wishwork Driver ก่อน

2. ข้อตกลงในการใช้บริการของ Wishwork Driver 

2.1 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่าการติดต่อและซื้อขายกับลูกค้าจะต้องผ่านบนแอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver เท่านั้น ห้ามมีการติดต่อกับผู้ซื้อสินค้าโดยวิธีการอื่นแต่อย่างใด

2.2 ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิรับเงินจากลูกค้าเข้าบัญชีส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินค่าสินค้าและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าบัญชีธนาคาร Wishwork Driver เท่านั้น 

2.3 ผู้ให้บริการจะต้องสำรองจ่ายและดำเนินการซื้อสินค้า และจัดส่งสินค้าตามช่องทางที่ทาง Wishwork Driver อนุญาติเท่านั้น ได้แก่ (1) ทางพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (2) ทางพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน (3)  ทางพัสดุไปรษณีย์เอกชน ให้กับลูกค้าทันที หลังจากที่ได้รับแจ้งจาก Wishwork Driver ว่าลูกค้ายืนยันสั่งซื้อสินค้า และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร Wishwork Driver แล้ว 

2.4 ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งการส่งสินค้าให้ Wishwork Driver ทราบผ่านบนแอปพลิเคชั่น หรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver เท่านั้น

2.5 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการจะได้รับเงินจาก Wishwork Driver หลังจากที่บริษัทได้รับการยืนยันจากการรับสินค้าจากลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือโซเชียลมีเดียอื่นของ Wishwork Driver แล้ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 2 วันหลังจากลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่นหรือโซเชียลมีเดียอื่นของบริษัท ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าแจ้งปัญหาสินค้า โดย Wishwork Driver จะตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะไม่โอนเงินให้ผู้ให้บริการหากพบปัญหาดังต่อไปนี้

2.5.1 ผู้ให้บริการส่งของไม่ตรงตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้

2.5.2 สินค้าเกิดความเสียหาย เนื่องจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐานจากการกระทำของผู้ให้บริการ

2.4.3 สินค้าที่ส่งให้กับลูกค้า เป็นสินค้ามือสอง สินค้าที่ใช้แล้ว หรือมีตำหนิโดยที่ผู้ให้บริการมิได้แจ้งลูกค้าให้ทราบก่อน

2.5.4 การกระทำอื่นที่ผิดมาตรฐานการให้บริการลูกค้า

2.5.5 ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ให้บริการมีการขดโกงหรือไม่โปร่งใส่

3. ผู้ให้บริการทราบข้อตกลงว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสินค้าและราคาในการสั่งซื้อ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งราคาตามจริงให้กับลูกค้าและ Wishwork Driver เพื่อการตรวจสอบ

4. ผู้ให้บริการทราบและตกลงว่า หากมีการเพิ่มสินค้านอกเหนือจากบนแอปพรีเคชั่น ผู้ให้บริการจะตกเลือกประเภทสินค้าตามจริง และตามตารางข้อมูลราคาที่ให้ไว้

5. ผู้ให้บริการทราบและตกลงว่า ราคาค่าบริการและค่าส่งสินค้าจะเป็นไปตามที่ Wishwork Driver กำหนด และผู้ให้บริการจะไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการและค่าส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้

6. ผู้ให้บริการทราบและตกลงว่า การให้บริการแอปพรีเคชั่นของ Wishwork Driver อาจขึ้นอยู่กับข้อจำกัดความล่าช้า และปัญหาอื่นๆจากการใช้อินเตอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการใช้มีข้อผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ ไม่มีสัญญาณ หรือไม่ทำงานตมปกติ Wishwork Driver ไม่มีความรับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการส่งมอบ ความเสียหายหรือความสูญหายใดๆ อันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

7. ข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดและการยกเลิกสัญญา

7.1 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการจะไม่ทำการขายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

7.2 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นต่อ Wishwork Driver ผู้ซื้อสินค้า หรือบุคคลภายนอกจากการกระทำของผู้ให้บริการไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว 

7.3 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า หากผู้ให้บริการละเมิดข้อกำหนดข้อใดก็ตาม Wishwork Driver มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและดำเนินคดีเรียกร้องความเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการได้

7.4 ผู้ให้บริการรับทราบและตกลงว่า หากตรวจพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมตามที่ระบุในข้อตกลงข้างต้น Wishwork Driver มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาของผู้ให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- สำหรับผู้ใช้งานบริการ

1. แอปพลิเคชันช่วยให้ท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน/ของชำ (“ผลิตภัณฑ์”) จากผู้ขายบุคคล (“ผู้ค้า”) สินค้าที่ท่านสั่งซื้อจะถูกส่งถึงท่านโดยผู้ให้บริการ Wishwork Driver ไม่ได้ควบคุมผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ท่านยอมรับว่าทุกคำสั่งซื้อขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการจัดส่งของผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการ

2. การสั่งซื้อแต่ละครั้งจะดำเนินการตามการยืนยันคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ท่านสั่งสินค้าเสร็จ ผู้ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ อาจติดต่อท่านตามหมายเลขติดต่อที่ท่านให้ไว้ หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ, การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (เช่นกรณี: สินค้าหมด), แจ้งราคาที่ต้องชำระ, และ/หรือความเป็นไปได้ของเวลาการส่ง 

3. คำสั่งซื้อของท่านอาจไม่ได้รับการดำเนินการหากท่านไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในเวลาที่มีการโทรยืนยัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ ในกรณีเช่นนี้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกด้านล่างจะถูกนำมาใช้

4. Wishwork Driver และผู้ให้บริการไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่ถูกจัดทำโดยผู้ค้าและจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมของ ของสมนาคุณหรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายดังกล่าวโดยผู้ค้า

5. ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนั้นกำหนดโดยผู้ขายทั้งหมด และถูกแสดงให้เห็นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันอาจ, ด้วยเหตุผลอย่างเช่นข้อผิดพลาดทางเทคนิค, การพิมพ์ผิดหรือข้อมูลที่ล้าสมัย ที่ผู้ค้าเป็นผู้จัดแสดงไว้, มีความผิดพลาด ผู้ค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ เนื่องจากราคาไม่ถูกต้อง

6. ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ขายให้กับท่าน คำบอกกล่าวใดๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ Wishwork Driver 

7. การยกเลิก

7.1 ตามเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อนี้ ท่านไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน หากท่านยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหลังจากได้รับการยืนยันท่านยังคงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้ว่าผู้ขายจะทำการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์แล้วหรือไม่ก็ตาม

7.2 ท่านจะยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระราคาของการสั่งซื้อเต็มจำนวนเมื่อ

- ท่านได้ทำการยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากผู้ให้บริการได้เริ่มทำการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อแล้ว หรือ 

- ท่านไม่อยู่ในที่นัดส่งสินค้า 

- ท่านไม่สามารถติดต่อได้ทั้งทางโดยตรงและทางโทรศัพท์, ภายหลังจาก 10 (สิบ) นาที ที่ผู้ให้บริการมาถึงสถานที่จัดส่ง

7.3 Wishwork Driver ผู้ค้าหรือผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการต่อคำสั่งซื้อของท่านหากมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น

- ในกรณีที่สถานที่จัดส่งอยู่นอกเขตจัดส่งที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน

- ไม่สามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์หรือวิธีอื่นใด ในเวลาที่มีการยืนยันการสั่งซื้อ

- การส่งมอบคำสั่งซื้อที่ผิดพลาดอันเกิดจากการขาดข้อมูล, จากบ่งชี้หรือคำสั่งจากท่านในเวลาที่ส่งมอบ หรือ

- ความไม่พร้อมของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ ณ เวลาที่ท่านทำการสั่ง

7.4 หลังจากส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงคุณแล้ว ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสีย, เสียหาย หรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

TERMS & CONDITIONS PRIVACY POLICY
WISHWORK CORP 2020